Tích hợp phần mềm

Data V Tech hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp phần mềm, tự động hóa dòng dữ liệu. Giải pháp này nhanh hơn và giảm thiểu sai sót so với nhập dữ liệu bằng tay. Cụ thể, chúng tôi đã tích hợp các phần mềm chuyên ngành sau vào hệ thống Epicor ERP:

* Thời gian và quy trình triển khai phụ thuộc vào quy mô và nhu cầu tại thời điểm triển khai của doanh nghiệp. 

Tích hợp hóa đơn điện tử vào phần mềm ERP